AGEMENE VOORWAARDE CASA MORAIRAArtikel 1
De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz... Evenmin kan de verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water of elektriciteit of internet. De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis ten gevolgen van vertraging.
 
Artikel 2. Reserveren en prijs.
Een reservering is geldig vanaf het moment, dat u een boeking hebt gedaan via onze website.

Artikel 3. Betaling van de huurprijs plus borgsom en sleutel beheer.

Voor iedere reservering moet 25% van de huurprijs(of minimaal € 150,-) plus volledige borgsom worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 14 dagen na de boeking/reservering of dagtekening huurovereenkomst door de verhuurder ontvangen zijn.
Het restant moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in de woning door de verhuurder zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een brief of e-mail ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annulering voorwaarden van artikel 4 van toepassing. De verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. 
Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs plus borgsom per direct plaats te vinden.
Na ontvangst van het restant van de huurprijs, worden de reispapieren per ommegaande aan de huurder toegestuurd. Hierbij is alle noodzakelijke informatie betreffende routebeschrijving, adres en naam van de persoon, die de ontvangst regelt, alsmede de "factuur" zijnde het bewijs van toegang tot de woning, hetgeen ter plekke aan degene, die de ontvangst regelt, moet worden overhandigd.
De sleutels worden door verhuurder in bruikleen aan huurder ter beschikking gesteld. Deze sleutels blijven eigendom van de verhuurder. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutels is huurder een onherroepelijk bedrag van 150 euro verschuldigd. Huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht hij dat toch doen dan is hij een boete  van 1.000 euro verschuldigd, onverminderd de werkelijke kosten.
 
Artikel 4. Annulering
Annulering door de huurder.
Elke annulering moet schriftelijk of per mail aan de verhuurder worden gemeld.
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en administratiekosten de volgende annuleringskosten verschuldigd (De borgsom zal altijd worden terugbetaald):
bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrek dag: de aanbetaling doch minimaal € 100,-;
bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 30ste dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 60% van de reissom;
bij annulering vanaf de 30ste dag (inclusief) tot de vertrek dag: 90% van de reissom;
bij annulering op de vertrek dag of later: de volle reissom.
Annulering door de verhuurder.
Indien door onvoorziene omstandigheden de verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.

Artikel 5. Klachten en geschillen.
Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet.
Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder of met de sleutel beheerder. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen komen overeen dat een eventueel geschil wordt voorgelegd aan de Nederlands bevoegde rechter.

Artikel 6. Omschrijving.
Alle losbladige informatie of informatie op de Internet site van de verhuurder betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door de verhuurder.
Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal de verhuurder de huurder hierover informeren indien de verhuurder van deze zaken op de hoogte is, doch dan kan de verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld
Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder de verhuurder of sleutel beheerder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze de mogelijkheid krijgt het één en ander kan herstellen.
Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van de verhuurder
Huurder kan verhuurder niet aansprakelijk stellen voor het ontbreken van voorzieningen op het park die nog niet gereed zijn i.v.m. vertraging van bouw en vergunning afgifte.
 
Artikel 7. Aankomst en vertrek
De aankomst in een vakantiewoning vindt normaliter plaats rond 15 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met degene, die de ontvangst en sleutel beheer regelt, teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan de verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert
De vakantiewoning moet uiterlijk om 11 uur verlaten worden op de dag van vertrek, tenzij anders overeengekomen.Doordat er na het uitchecken een uitgebreide schoonmaak plaatsvind is het niet mogelijk om op de dag van uitchecken ook te kunnen inchecken. Hier zal minstens één dag tussen zitten.
 
Artikel 8. Verplichtingen van de huurder
De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de verhuurder ter bevordering van een goede uitvoering van de huur en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte huurder.
De huurder die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een huur daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de verhuurder van (voortzetting van) de huur worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de huurder niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan verleend
Het is u niet toegestaan;
overlast te veroorzaken in de straat en/of bij buren.
Meer dan 7 personen en een kind te laten verblijven in de woning.
Huurder is aansprakelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst verschuldigd alle boetes/kosten/schade ten gevolge hiervan die verhuurder lijdt of van het niet nakomen van de aanwijzingen van de verhuurder.
 
Artikel 9. Huisdieren.
Eén huisdier is toegestaan.
 
Artikel 10. Waarborg
Bij de eerste betaling dient de huurder een borg te betalen van € 500,- Indien er zich geen problemen voordoen of zaken stuk gaan, dan zal de verhuurder dit bedrag over maken op de rekening van de huurder na aftrek van gas, water en stroom. Bij geconstateerde gebreken zal het bedrag aan gebreken verrekend worden met de uitbetaling van de borg. Het (resterende) bedrag zal binnen 14 dagen na beëindiging vakantie op rekening overgemaakt worden van huurder.
 
Artikel 11. Bijkomende kosten.
Indien niet vermeld op de huurovereenkomst zijn alle gebruikskosten niet inbegrepen bij de huurkosten van het woning, het betreft hier: water gas en elektriciteit
De verblijfbelasting is voor rekening van de verhuurder en is derhalve bij de huursom inbegrepen.
 
Artikel 12. Schoonmaak.
Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 24 uur aan de verhuurder te melden.
Bij het vertrek dient de huurder de woning schoon en opgeruimd achter te laten.
De woning zal na de huurperiode altijd schoongemaakt worden  (hierdoor is het niet mogelijk om op de dag van uitchecken ook in te checken) door de sleutelbeheerder, indien de woning overmatig vuil is zal dit gemeld worden aan de huurder en eventueel extra kosten voor schoonmaak verrekend worden met de uitbetaling van de borg aan de huurder. 
 
Artikel 13. Opties.
Indien u extra schoonmaak wenst kunt u dit rechtstreeks met de sleutel beheerder regelen en afrekenen.

Artikel 14. Overige regels
Huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat:
De woning kan op aankomst dag betrokken worden vanaf 15.00 uur, op de dag van vertrek moet u, na controle met de sleutel beheerder, het appartement om 11.00 uur verlaten. (Indien er geen huurders voor of na u aanwezig zijn kunnen de tijden in overleg met de verhuurder aangepast worden).
Het maximaal aantal is 7 personen, exclusief een baby of klein kind.
Het huis bestaat uit een woonkamer, een keuken, twee badkamers en vier slaapkamers; twee met 1 tweepersoonsbed (gescheiden matrassen) één met 2 eenpersoons bedden en een kinderkamer met kinderbedje en een extra één persoonsbed.
Het huis is voorzien van linnengoed, behalve strandlakens.
U kunt zelf bepalen naar aanleiding van de temperatuur of u de dekbedden met hoezen gebruikt of alleen de hoezen, wij verzoeken u indien u de dekbedden niet gebruikt deze netjes op te bergen in de kasten.
In de kasten zijn ook extra kussens aanwezig, indien u een extra kussen wenst, deze a.u.b. wel voorzien van een hoes. Vervuilde kussens zullen op uw kosten worden vervangen. In de kasten liggen ook extra dekens.
Indien u per ongeluk iets kapot maakt van het servies, glaswerk of iets kwijtraakt van het bestek, graag even melden.
Matrasbeschermers en kussen beschermers niet verwijderen bij afhalen bedden. (Wel kussenslopen en hoeslakens)

Het boeken via onze website:
Boeking via e-mail, of de aanbetaling, of ondertekening van de huurovereenkomst houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij/zij heeft gehuurd. De prijzen van de verhuurder zijn berekend in EURO'S en zijn per woning per periode zoals genoemd in de huurovereenkomst of via de website. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen